Obchodní podmínky + GDPR

Dokument ochrany osobních údajů

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jillylenau.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.jillylenau.cz je společnost Paruky Jilly Lenau s.r.o. se sídlem v Aši, Okružní 2940/54, 352 01 Aš, IČ 29073952, DIČ CZ29073952. Veškeré kontaktní informace naleznete na stránce Kontakty.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva

smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel)

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující)

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy

objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky

smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (internet), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě doručit oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy.

Pokud kupující vrací zboží v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, musí doložit odstoupení od kupní smlouvy písemně, spolu se svým jménem a číslem účtu, na který budou vráceny peníze.

Zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů za předpokladu, že dodavateli předá vše, co na základě kupní smlouvy získal, zboží musí být nepoužité a v původním obalu.

Peníze budou poukázany na účet zákazníka nejpozději do10 kalendářních dnů od doručení zboží včetně nákladů na dopravu zboží od firmy k zákazníkovi.

Vyřízení objednávky

Pokud kupující v objednávce uvedl svou e-mailovou adresu, bude na ni odesláno potvrzení objednávky bezprostředně po objednání. Běžná dodací lhůta je 5 dní (prodloužení termínu je spíše výjimkou). Dojde-li ke komplikacím ze stran výrobce, kontaktuje prodávající kupujícího na jeho e-mailové adrese (uvede-li ji v objednávce), nebo na uvedeném telefonním čísle a sdělí náhradní termín dodání.

Doprava

Cena za poštovné a balné je cca, 150 Kč (vč. DPH). Zboží prodávající zasílá obchodním balíkem České pošty, nebo DPD popř. PPL. Termín dodání je 24 hodin od expedice prodávajícím. V případě, že Česká pošta nezastihne kupujícího na dodací adrese, zanechá v jeho poštovní schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnů. Nestane-li se tak, měl by kupující neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Platební podmínky

Dobírka , PAY U , PLATBA KARTOU

Nejpoužívanější způsob platby. Peníze za objednané zboží platí kupující až při převzetí zásilky poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.Ve formuláři  při objednávce vyberete nejvhodnější způsob úhrady. Při platbě předfakturou se neplatí dobírečné .

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího bud výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka a reklamace

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Zákazník má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu). Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, kupující se může obrátit na kteréhokoli pracovníka firmy uvedeného na stránce Kontakty. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt. Každou reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informuje.

Spotřebitel při uplatnění záruky má

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, rádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu;
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 19 % a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud má kupující zboží objednané, platí cena, za kterou jej objednal bez ohledu na změny.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu svěřené, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoli požádat o jejich změnu či vymazání z databáze prodávajícího (např. e-mailem).

Zrušení objednávky

Kupující může objednávku stornovat e-mailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a nacionálie kupujícího.

Termíny pro vrácení peněz

Prodávající se zavazuje vrátit na účet kupujícího finanční závazky vyplývající z odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 10 kalendářních dnů od přijetí oprávněného požadavku ze strany kupujícího.

Závěrečné ujednání

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení považována za uzavřenou smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

 

PODMÍNKY UŽITÍ REKLAMNÍHO MATERIÁLU

Textové a obrazové materiály na této webové stránce jsou chráněny autorskými právy firmy Paruky Jilly Lenau s.r.o. IČO: 29073952 a společnosti Ellen Wille The Hair-Company GmbH (www.ellen-wille.de). Všechna práva jsou vyhrazena. Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení firmy Paruky Jilly Lenau s.r.o..

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a firmou Mgr. Kamila Černá týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení firma Paruky Jilly Lenau s.r.o.. Firma Paruky Jilly Lenau s.r.o. nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi firmy Paruky Jilly Lenau s.r.o..

Firma Paruky Jilly lenau s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však firma Mgr. Kamila Černá neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Firma Paruky Jilly Lenau s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Firma Paruky Jilly Lenau s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 6. 2009